Adrienne Lee
Kako teorija TA objašnjava nastajanje životnog nesvesnog scenarija ili skripta i blokada u našem životu

TA nas upoznaje sa konceptom skripta ili životnog scenarija koji ljudi sami „napišu“ još u ranom detinjstvu do sedme godine svog života. Skript ili životni scenario je nesvesna logika koja se krije iza ljudskih sudbina. Ona određuje ljudske svesne životne izbore i na taj način ograničava životni tok pojedinca. Ljudi na osnovu svojih ranih životnih iskustava formiraju određena uverenja o tome kakav će im život biti i tako sebe nesvesno prisiljavaju da žive unutar tih, većinom nefunkcionalnih, životnih uverenja. Rana iskustva, roditeljske poruke i dečji zaključci o tome kakva će im biti budućnost slažu se u jedan delimično svestan i delimično nesvestan životni plan, koji će značajno uticati na budućnost osobe.

Najveći broj skriptnih odluka dete donosi u predškolskom uzrastu. To su dečje zablude o važnim životnim pitanjima. Te pogrešne zaključke dete upisuje u svoj referentni okvir (globalnu unutrašnju mapa stvarnosti koja osobi daje percepciju, koncepciju, osećanja i akciju radi definisanja svog ja, drugih i sveta) na koji se oslanja u životu. Rane skriptne odluke deluju kao istinite pretpostavke koje se kasnije u životu ne preispituju, dakle temeljne istine na osnovu kojih osoba gradi svoj dalji pogled na svet. Skriptne odluke su temelj životnog skripta. Dete donosi iskrivljene i disfunkcionalne zaključke o sebi, drugima i svetu, ili čak ispravne i funkcionalne. Te zaključke dete doživljava kao tačnu, istinitu i ispravnu sliku stvarnosti. Iskrivljeni zaključci su osnova životnog skripta, jer dete sa zabludama formira iskrivljenu predstavu o sebi, drugima i svetu. Ukoliko ih ne ispravi, reakcije i ponašanja postaju iracionalna i dovode do ograničenog načina života.

Kada dete samostalno donosi skriptne odluke, one su rezultat detetove spoznajne nezrelosti, grešaka u zaključivanju i nedostataka informacija (zato je odgovornost roditelja velika i važna). Roditelji ili drugi važni autoriteti takođe bitno utiču da dete formira skript.

Skriptne zabrane = poruke roditelja ili drugih važnih autoriteta kojima se osporava neko detetovo ljudsko pravo. Nastaju u ranom detinjstvu, obično neverbalno, i dolaze od ego stanja Deteta naših roditelja i njihovih nerešenih tema iz detinjstva. Roditelji daju, a deca primaju ovakve poruke nesvesno. Primarne zabrane su zabrana na postojanje/život i zabrana vrednosti/ljubavi. Postoje i sekundarne, kao što su Nemoj da osećaš, Nemoj da pripadaš, Nemoj da budeš blizak, Nemoj da odrasteš, Nemoj da misliš, Ne budi ti, Nemoj da uspeš, Nemoj da budeš dete i druge. Razlog za ovo su iracionalnost roditelja, „vaspitne“ manipulacije i uglavnom dobra namera.

Skriptni imperativi (drajveri) = roditeljske poruke kojima se uslovljava detetovo pravo na život ili pravo na ljubav. Skriptni imperativi podrazumevaju postojanje zabrane koja se aktivira ako dete ne bude onakvo kakvim roditelj zahteva da bude, što znači da je dete OK ako/dok radi određene stvari. Nastaju u kasnijem detinjstvu i pružaju detetu uslovnu OK poziciju. Kao poruke, drajveri dolaze iz ego stanja Roditelja naših roditelja. To su različita moranja koje je neophodno da dete čini kako se ne bi aktivirale skriptne zabrane. Postoji pet osnovnih skriptnih zabrana: Budi Savršen, Budi Jak, Trudi se, Ugađaj drugima i Požuri.

Kako skriptne zabrane i drajveri čine osnovu roditeljskih poruka ili poruka drugih autoriteta koji su uticali na formiranje skripta, možemo da kažemo da su to prvi dijagnostički podaci u procesu rada. Da bi bilo lakše shvatljivo šta se događa sa osobom u skrpitu, sa njenom dušom i osećanjima, obično se ona predstavlja kao davljenik (pogledajte sliku). Osobu na dno vuče težina skriptnih zabrana koje su date, dok ga na površinu „izvlače“ drajveri. Dokle god osoba ispunjava razna moranja u svom životu, ona time izbegava aktiviranje skriptnih zabrana. Ovakav režim življenja je naporan i težak, a osobu udaljava od autonomije i toga da bude samorealizovana.
menjamse.com
Anita Marković