Psihoterapijski rad sa decom i roditeljima

Moje dosadašnje iskustvo je pokazalo da deca ostvaruju najbrži napredak kada su roditelji uključeni u proces rada. Ovaj rad može biti osmišljen u zavisnosti od potreba porodice i njene dinamike. Uobičajeno je raditi naizmenične individualne seanse sa detetom i roditeljem, najčešće majkom, ili oba roditelja.
menjamse.com
Anita Marković